Wsparcie działań Nomady

Zyskami ze sprzedaży dzielimy się z twórcami i twórczyniami oraz przeznaczamy je na wsparcie klientek i klientów Nomady.

W Nomadzie pracujemy wśród grup wykluczonych, środowisk migranckich, mniejszości etnicznych i religijnych.

Działamy głównie we Wrocławiu i interwencyjnie odpowiadamy na potrzeby osób z innych miast. Udzielamy nieodpłatnego poradnictwa w zakresie dokumentowania pobytu w Polsce, przemocy motywowanej uprzedzeniami, prawa pracy czy spraw rodzinnych.

Pracujemy także w terenie asystując naszym klientom i klientkom w urzędach, szkołach, szpitalach, w sądach, na policji. Wspieramy edukację dzieci ze społeczności romskich migrantów i migrantek z Rumunii mieszkających we Wrocławiu i pracujemy z osobami osadzonymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.