POLITYKA ZWROTÓW

Odstąpienie od umowy
1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru właściciela sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. właściciel sklepu ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez właściciela sklepu zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Właściciel sklepu zwraca Klientowi wpłaconą cenę oraz koszty wysyłki w wysokości najtańszego oferowanego Konsumentowi kosztu Dostawy, w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Właściciel sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
7. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Właścicielowi sklepu oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, którego wzór został zamieszczony przez właściciela sklepu na stronie internetowej i jest dostępny jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem np. na adres: [email protected].
8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez właściciela sklepu, właściciel sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar właściciela sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres właściciela sklepu przed upływem tego terminu.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Właściciela sklepu z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 
 
Rękojmia
1. Właściciel sklepu lub Artysta są zobowiązani do dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych.  Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Właściciel sklepu lub Artysta są odpowiedzialni z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że właściciel sklepu lub Artysta niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez właściciela sklepu albo właściciel sklepu nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Właściciela sklepu lub Artystę usunięcia wady żądać wymiany Towar na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez właściciela sklepu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Właściciel sklepu lub Artysta jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Właściciel sklepu może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, właściciel sklepu może odmówić wymiany Towar na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy do Właściciela sklepu lub Artysty. Koszty przesyłki ponosi Właściciel sklepu.
6. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Towaru), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.
7. W wypadku gdy właściciel sklepu na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Towar wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Towaru wadliwego.
8. Reklamacje należy kierować do właściciel sklepu. Reklamacje można składać także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną, na adres [email protected]
10. W reklamacji Klient powinien wskazać:
a) opis stwierdzonej wady,
b) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz
c) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar podlegający reklamacji. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
11. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a właściciel sklepu nie ustosunkował się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
13. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez właściciel sklepu zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 
Więcej informacji jest w Regulaminie Sklepu dla Sprawy: czytaj Regulamin.