Regulamin sklepu dla sprawy

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu dla Sprawy dostępnego pod adresem:  sklep.dlasprawy.org, który prowadzony jest przez Właściciela sklepu. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Towarów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Towarem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.
2. Klient korzystający ze Sklepu dla Sprawy jest zobowiązany do:
a) korzystania ze Sklepu dla Sprawy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) korzystania ze Sklepu dla Sprawy zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr prawnych innych podmiotów, w tym w szczególności praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku,
c) korzystania ze Sklepu dla Sprawy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 
§ 2
Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1) Właściciel sklepu – NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Społeczeństwa Wielokulturowego, Adres: Wrocław, 50-247, ulica: Paulińska 4/8, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000342030, NIP: 8982168187, REGON: 021136714,
2) Sklep dla Sprawy lub Sklep – sklep prowadzony w ramach platformy internetowej, dostępny pod adresem: sklep.dlasprawy.org
3) Klient – osobę fizyczną, prawną lub inny podmiot posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu internetowe;
4) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5) Towar lub Towary – rozumie się przez to przedmioty oferowane przez Właściciela sklepu lub inny podmiot do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie dla Sprawy;
6) Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w „Sklepie dla Sprawy” wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
7) Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą z Właścicielem Sklepu. 
8) Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie dla Sprawy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
9) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez właściciela sklepu lub Artystę za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
10) Artysta – osoba trzecia, będąca twórcą i właścicielem Towaru oferowanego w ramach działu „Kup sztukę”, reprezentowana w ramach tej transakcji przez Właściciela sklepu.
 
§ 3
Klient i Konto Klienta
1.Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i dysponująca zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
2. Klient może składać Zamówienia przy wykorzystaniu zarejestrowanego wcześniej Konta Klienta lub bez rejestracji.
3. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji w Sklepie dla Sprawy.
4. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
b) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
5. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez właściciela sklepu. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
7. W przypadku utraty dostępu do Konta Klienta lub uzyskania do niego dostępu przez osoby do tego nieuprawnione, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić tę okoliczność Właścicielowi sklepu.
 
§4
Sklep dla Sprawy
1. Sklep dla Sprawy jest platformą internetową i marką prowadzoną przez Właściciela Sklepu w ramach jego działalności gospodarczej.
2. W ramach Sklepu dla Sprawy prowadzone są odrębne dwa rodzaje sprzedaży: „Produkty” oraz „Kup sztukę”.
3. Dział „Produkty” obejmuje sprzedaż Towarów stanowiących własność Właściciela sklepu, za których jakość, wady i dostawę odpowiada on bezpośrednio.
4. Dział „Kup sztukę” obejmuje sprzedaż Towarów stanowiących własność artystów, którzy wystawiają swoje wytwory na sprzedaż w ramach „Sklepu dla sprawy”. W przypadku umów sprzedaży zawieranych w ramach tego działu Właściciel sklepu jest pośrednikiem pomiędzy Artystą a Klientem, a sprzedającym w rozumieniu prawa cywilnego jest Artysta.
5. W przypadku umów zawieranych w ramach działu „Kup sztukę” osobą odpowiedzialną za jakość, wady i dostawę Towaru jest Artysta. Wszelkie roszczenia z tym związane można kierować do Artysty także za pośrednictwem Właściciela sklepu.
6. W ramach działu „Kup Sztukę” każdy towar jest opatrzony imieniem i nazwiskiem Artysty od którego pochodzi. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Właściciel sklepu, w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia przekaże Klientowi dane kontaktowe Artysty z którym doszło do zawarcia umowy, a Artyście dane adresowe klienta w celu realizacji złożonego Zamówienia i Dostawy.
7. Zyski uzyskane przez Właściciela sklepu w ramach działania Sklepu dla Sprawy przeznaczane są na działalność statutową Właściciela sklepu. W przypadku działu „Kup Sztukę” Artysta przekazuje uzgodnioną indywidualnie część uzyskanej Ceny na rzecz Właściciela sklepu na podstawie odrębnej umowy.
§ 5. 
Składanie zamówień
1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu dla Sprawy przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu dla Sprawy www.sklep.dlasprawy.org.
2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu dla Sprawy.
3. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu dla Sprawy,
b) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
4. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Potwierdzam zamówienie”.
5. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w „Sklepie dla Sprawy” do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Potwierdzam zamówienie” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.
 
§ 6
Ceny towarów
1. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych „Sklepu dla Sprawy” wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny Towarów podane na stronach internetowych „Sklepu dla Sprawy” nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej „Sklepu dla Sprawy” w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia.
3. Informacje o cenie Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępne są na stronie internetowej „Sklepu dla Sprawy” i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem „Sklepu dla Sprawy”.
5. Ceny Towarów podane na stronach internetowych „Sklepu dla Sprawy” obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem „Sklepu dla Sprawy”.
6. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych „Sklepu dla Sprawy” mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 7
Sposoby i termin płatności
1. Właściciel sklepu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności ceny w ramach zawartej umowy sprzedaży: 
a) płatność przelewem online na rachunek bankowy właściciela sklepu prowadzony w banku: mBanku, pod numerem: 07114011400000469018001013 
b) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem,
c) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
2.Termin płatności:
a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia,
b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy właściciela sklepu w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową lub pozytywny wynik autoryzacji płatności przez serwisy wymienione w ust. 1) lit. c).
4. Właściciel sklepu może indywidualnie ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w uzgodnione przez obie strony i potwierdzone przez Właściciela Sklepu w wiadomości e-mail.
5. Właściciel sklepu, w celu uproszczenia procesu sprzedaży, jest upoważniony także do odbioru ceny sprzedaży należnej Artyście.
§ 8
Sposoby dostawy i terminy realizacji zamówienia
1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia,.
3. Towar zamówiony w „Sklepie dla Sprawy” dostarczany jest za pośrednictwem Dostawcy. W przypadku Towarów sprzedawanych w ramach działu „Produkty” istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Właściciela sklepu.
4. Ewentualne warunki wysyłki poza granice kraju koszt wysyłki jest każdorazowo określany indywidualnie dla każdego Zamówienia w zależności od kraju docelowego, wagi i wielkości przesyłki. Nie jest możliwa wysyłka za granicę za pobraniem.
5. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny do skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki powiększony o czas dostawy. Czas ten jest każdorazowo ustalany przez właściciela sklepu w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży zamówionego towaru na rachunku bankowym właściciela sklepu, autoryzacji płatności przez serwis wymieniony w § 7 ust. 1 lit. c), bądź natychmiast po potwierdzeniu przez właściciela sklepu przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
6. Właściciel sklepu lub Artysta, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. 
 
§ 8
Odstąpienie od umowy
1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru właściciela sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. właściciel sklepu ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez właściciela sklepu zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
a)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Właściciel sklepu zwraca Klientowi wpłaconą cenę oraz koszty wysyłki w wysokości najtańszego oferowanego Konsumentowi kosztu Dostawy, w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Właściciel sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
7. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Właścicielowi sklepu oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, którego wzór został zamieszczony przez właściciela sklepu na stronie internetowej i jest dostępny jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem np. na adres: [email protected].
8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez właściciela sklepu, właściciel sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar właściciela sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres właściciela sklepu przed upływem tego terminu.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Właściciela sklepu z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 
§ 9 
Rękojmia
1. Właściciel sklepu lub Artysta są zobowiązani do dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych.  Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Właściciel sklepu lub Artysta są odpowiedzialni z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że właściciel sklepu lub Artysta niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez właściciela sklepu albo właściciel sklepu nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Właściciela sklepu lub Artystę usunięcia wady żądać wymiany Towar na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez właściciela sklepu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Właściciel sklepu lub Artysta jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Właściciel sklepu może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, właściciel sklepu może odmówić wymiany Towar na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy do Właściciela sklepu lub Artysty. Koszty przesyłki ponosi Właściciel sklepu.
6. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Towaru), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.
7. W wypadku gdy właściciel sklepu na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Towar wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Towaru wadliwego.
8. Reklamacje należy kierować do właściciel sklepu. Reklamacje można składać także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną, na adres [email protected]
10. W reklamacji Klient powinien wskazać:
a) opis stwierdzonej wady,
b) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz
c) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar podlegający reklamacji. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
11. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a właściciel sklepu nie ustosunkował się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
13. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez właściciel sklepu zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 10
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów „Sklepu dla Sprawy” jest Właściciel sklepu.
2. Właściciel Sklepu, w przypadku Zamówienia Towarów z działu „Kup sztukę”, przekaże dane osobowe Klienta Artyście, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z Artystą umowy.
2. W przypadku zakupów lub rejestracji na stronie internetowej sklepu Administrator gromadzi następujący zakres danych osobowych Klientów: imię i nazwisko, nazwa, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP. W przypadku Zarejestrowanych Klientów, posiadających Konto Klienta, Właściciel sklepu gromadzi także historię zakupów w Sklepie dla Sprawy, powiązaną z danymi tego Klienta. Ta historia jest dostępna wyłącznie dla Klienta oraz Właściciela Sklepu i nie jest udostępniana innym podmiotom.
3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.
4. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być udostępniane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności o których mowa w §6 ust. 1. lit. c) (jeśli taka forma zostanie przez Kupującego wybrana).
5. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień.
6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
8. Użytkownik informowany jest że Administrator korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Użytkownik może zmienić warunki przechowywania i obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie Polityka Cookies.
 
§ 11
 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem „Sklepu dla Sprawy” zawierane są w języku polskim.
2. Właściciel sklepu honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu wyłączają praw Konsumenta wynikających z powyższych ustaw, chyba że bezpośrednio wynika to z brzmienia ustawy i niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu dla Sprawy. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian., Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2021 r. obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.